Home / Tag Archives: luyện thi n4

Tag Archives: luyện thi n4

Tập I bài số 10: 1. N が あります/います (Cách thể hiệ n sự sở hữu (người và đồ vật)

Tập I, bài số 10 Cấu trúc chính 1. N が あります/います (Cách thể hiệ n sự sở hữu (người và đồ vật) * Ý nghĩa: Có N 2. N1(địa điểm)に N2 が あります/いま (Cách thể hiệ n sự tồ n tạ i (người và đồ vật) 3.    N1 ...

Chi tiết

Tập I bài số 3: ここ・そこ・あそこ は N ( địa điểm ) です- Ý nghĩa: Chỗ này/đó/kia là N

Tập 1 bài số 3 Cấu trúc chính 1. ここ・そこ・あそこ は N ( địa điểm ) です * Ý nghĩa: Chỗ này/đó/kia là N 2. N (địa điểm) はここ・そこ・あそこです。 4. これ・それ・あれ は N1 のN2 です。*Ý nghĩa: Cái này/cái kia/cái đó là N2 của N1 6. N は いくらですか。*Ý nghĩa: N bao ...

Chi tiết