Home / Tag Archives: học ngữ pháp giao tiếp

Tag Archives: học ngữ pháp giao tiếp

Tập I bài số 2: そうですか * Ý nghĩa: Ra vậy

Tập I bài số 2 Cấu trúc chính 1) これ/それ/あれは N です *Ý nghĩa: Cái này/cái đó/cái kia là N 2) このN/そのN/あのN *Ý nghĩa: Cái N này/đó/kia 3. N1 ですか、N2 ですか *Ý nghĩa: N1 hay là N2? 4. N1 のN2 (tiếp) *Ý nghĩa: N2 của N1 5. そうですか * Ý ...

Chi tiết

Cấu trúc 1: ~として(は)với tư cách là…

Cấu trúc 1 về cách sử dụng ~として(は)/~としても/~としての: Với tư cách, nó về lập trường, tư cách,… 1 ~として(は)/~としても/~としての 意味 <立場、資格、種類をはっきり言う。> Nói về lập trường, tư cách, chủng loại 接続 [名]+として ① 彼は国費留学生として日本へ来た。 Anh ấy đã đến Nhật với tư cách là lưu học sinh ngân sách nhà nước ② この病気は難病として認定された。 ...

Chi tiết