Home / HỌC TIẾNG NHẬT / 6 TUẦN HỌC TIẾNG NHẬT / Cấu trúc 5: ~にかわって/~にかわり …thay cho, thay thế cho, thay mặt cho…

Cấu trúc 5: ~にかわって/~にかわり …thay cho, thay thế cho, thay mặt cho…

Cấu trúc 5: ~にかわって/~にかわり …thay cho, thay thế cho, thay mặt cho…

Hãy xem một số ví dụ bên dưới.

Cấu trúc này thường xuyên sử dụng trong công việc hàng ngày của bạn

5 ~にかわって/~にかわり
接続 [名]+にかわって
A 意味 今までの~ではなく(今までに使われていたものが別のものに変わることを表す。)
Bây giờ thì ~ không…. (Biểu thị việc thay đổi một thứ đã được sử dụng thành một thứ khác)
① ここでは、人間にかわってロボットが作業をしている。
完全マスター 日本語能力試験 2級 文法 阮登貴
9
Ở đây, robot đang làm việc thay cho con người.
② 今はタイプライターにかわり、ワープロが使われている。
Bây giờ, thay cho bàn đánh máy, máy vi tính (đánh chữ) được sử dụng.
B 意味 ~の代理で(ほかの人の代わりにすることを表す。)
Đại lý, đại diện (Biểu thị việc làm đại diện cho một người khác)
① 父にかわって、私が結婚式に出席しました。
Tôi đã đi đám cưới thay cho bố.
② 首相にかわり、外相がアメリカを訪問した。
Thay mặt cho thủ tướng, bộ trưởng ngoại giao đã đi thăm Mỹ.

Bình luận
Tiếng nhật sơ cấp cho người mới bắt đầu

Bài khác

Tuần 4 – Bài 1: Cấu trúc diễn đạt chẳng hạn như là ….thì nói như thế nào?

NỘI DUNG CHÍNH1 Bài 1:子供のくせに。。。1.1 A. あなたにとって。1.1.1 Ý nghĩa :   Đối với…1.2 B. お化粧(けしょう)なんか….1.2.1 Ý ...